TIPCO ออกโรงแจงข้อกล่าวหา พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย

ข่าวล่าสุด

ทิปโก้ฟูดส์ ออกโรงแจงกรณีมีข่าวพาดพิงถึง TIPCO แต่งตั้งบุตรสาวของประธานกรรมการดำรงตำแหน่ง การปลดพนักงานระดับอำนวยการ และแทรกแซงการทำงานในบริษัท ตลอดจนการว่าจ้างบริษัท Advertising Agency โดยใช้ช่องทางผิดปกตินั้น บริษัทฯ ยันดำเนินธุรกิจและทุกอย่างตามขั้นตอนโปร่งใส พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กล่าวหาจนถึงที่สุด

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO แจ้งว่า จากกรณีที่ปรากฏการนำเสนอข่าวพาดพิงถึงบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบุคคลในบริษัท ซึ่งการนำเสนอข่าวดังกล่าวนั้นมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง อันเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ และบุคคลในบริษัทได้รับความเสียหายนั้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความกังวลใจของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข่าวดังกล่าวด้วยความไม่สบายใจ และขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1.กรณีการแต่งตั้งบุตรสาวของประธานกรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัท เรียนชี้แจงว่า บุตรสาวของประธานกรรมการมิได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในฐานะพนักงานประจำของบริษัทฯ เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาให้ฝ่ายการตลาดเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา มีการประชุม ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงทำงานร่วมกันกับฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

ประธานกรรมการจึงมิได้ใช้อำนาจโดยมิชอบในการสั่งให้แต่งตั้งตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งประธานกรรมการไม่เคยมีความต้องการที่จะแต่งตั้งบุตรสาวให้เข้ามาเป็นพนักงานประจำและดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ เพราะอาจทำให้เกิดความเกรงใจของฝ่ายบริหารที่ต้องเข้ามากำกับดูแล และการประจบประแจงของพนักงานในบังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานได้

2.กรณีการปลดพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการฝ่ายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามที่เป็นข่าวนั้น บริษัทฯ มีเหตุแห่งการเลิกจ้างและดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งพนักงานทั้งสองได้ใช้สิทธิของตนเข้าร้องเรียนต่อศาลแรงงานกลาง ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในชั้นศาล ทางบริษัทฯ ขอให้เป็นหน้าที่ของศาลในการพิจารณาให้ความเป็นธรรมและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ควรจะเป็น

3.กรณีการพาดพิงประธานกรรมการว่ามีการแทรกแซงการทำงานในบริษัท โดยการให้พรรคพวกมีอำนาจเหนือทีมบริหาร หรือการข่มขู่พนักงานชั้นผู้น้อยให้ทำตามคำสั่งนั้น ขอยืนยันว่าข้อพาดพิงดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทั้งสิ้น เป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่ต้องการทำลายชื่อเสียงของประธานกรรมการ โดยไม่มีรายละเอียดเหตุการณ์ที่จะพอหยิบยกมาอ้างอิงคำกล่าวอ้างดังกล่าวได้ ตลอดระยะเวลาที่ประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่นี้มานานกว่า 8 ปี ท่านได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมาโดยตลอด ท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการที่กำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารสูงสุดให้เป็นไปตามนโยบายเท่านั้น มิได้มีโอกาสข้องแวะกับพนักงานชั้นผู้น้อย และมิเคยได้รับข้อร้องเรียนในกรณีดังกล่าวให้ได้รับความเสื่อมเสีย

4.กรณีการว่าจ้างบริษัท Advertising Agency โดยใช้ช่องทางผิดปกตินั้น ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้องและโปร่งใสตลอดมา อีกทั้งบริษัทฯ มิได้ว่าจ้างบริษัท Advertising Agency เพียงรายนี้รายเดียว ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาใช้บริษัท Advertising Agency แต่ละรายอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุผลตามที่เป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปี บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่บริษัทฯ ยึดถือตลอดมา โดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ลงทุน หรือผู้ใดสามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ได้โดยตรง

ส่วนที่มีผู้กล่าวหาที่เสนอข่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket