เงิน 1 บาท ก็ลงทุนได้! กองทุนสำหรับผู้เริ่มต้น

ข่าวล่าสุด

ผู้ที่กำลังมองหาการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร และอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องเงินลงทุนที่มีไม่มาก แต่อยากเริ่มต้น ในปัจจุบันมีกองทุนที่น่าสนใจมากมาย และยังมีบางกองทุนที่สามารถลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนแต่ละครั้ง

อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ที่มีกองทุนให้เลือก โดยใช้เงินเพียง “1 บาท ก็ลงทุนได้” ได้แก่ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small-Mid Cap) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง มีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์ คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึก บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มข้น โดยทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันกองทุน มีมูลค่าทรัพย์สุทธิ 350,915,997.67 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 19.1112 บาท

ต่อมา กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ASP-SME-SSFX) ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทย ขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small-Mid Cap) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่งมีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์ คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึกควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดยทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปัจจุบันกองทุน มูลค่าทรัพย์สุทธิ 37,709,224.50 บาท และ มูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 17.9389 บาท

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ASP-DGOV-R) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ปัจจุบันกองทุน มีมูลค่าทรัพย์สุทธิ 1,211,013.20 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 10.1473 บาท

ทั้งหมดนี้ เป็นกองทุนที่ใช้เงินเพียง “1 บาท ก็ลงทุนได้” ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มลงทุน

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance